tirsdag 21. februar 2017

Har barn partsrettigheter i fylkesnemnda?
En profilert jurist skriver på sin offentlige Facebookside (med 15 000 følgere) den 20.02.2017 følgende:


"Barn har ingen selvstendige partsrettigheter i fylkesnemnda."

Uttalelsen ligger i et innlegg som i flere punkter hevder å påvise at det ikke er rettssikkerhet i barnevernssaker. Uttalelsen er ikke ny, og heller ikke utelukkende fremsatt av Reikerås. Det er likevel alvorlig når en jurist med så mange følgere kommer med uttalelser som er misvisende.

For misvisende er det.

Jeg skal forklare.


Barnekonvensjonen - rettsikkerhetsgarantien i art. 9


De som skriver om barnevernsaker på diverse anti-barnevern-sider henviser ofte til EMK (Europeiske menneskerettskonvensjon). Men de skriver sjelden om barnekonvensjonen (BK). Dette har jeg lenge undret meg over.

Barnekonvensjonen ble nemlig laget av FN for å utdype og presisere barns særskilte rettigheter.

Dermed blir BK det naturlige sted å starte.

Barnekonvensjonen finner du her: https://drive.google.com/open?id=0B8Uq9n7jEiFoaEdlTldoTDRSWkE

Hva sier BK om barns partsrettigheter i fylkesnemndene? Art. 9 sier dette:


1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste.

Dette betyr at saker om omsorgsovertakelse (der barnevernet vil frata foreldrene omsorgen for barnet), så skal dette prøves av kompetente myndigheter.

Kompetente myndigheter er barnevernet og fylkesnemnda. Høyesterett har selv uttalt at saksbehandlingsregler og prosedyrer i fylkesnemnende er svært betryggende. Dette kan du lese selv, i dom med referanse Rt. 2010, s 274.

Behandlingen i Fylkesnemnda kan prøves rettslig, i tingretten. 


Dermed er rettsikkerhetsgarantiene i BK oppfylt i.h.t. art. 9. Nærmere om partsrettigheter


Hva så med partsrettigheter? Vel, her er poenget at BK ikke eksplisitt krever at barn skal ha selvstendige partsrettigheter. Det som derimot står i BK art. 9 er dette:2. Under behandling av en sak i henhold til nr. 1 [omsorgsovertakelse] skal samtlige berørte parter gis anledning til å delta i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter. 

Altså: Barna sine synspunkter skal også fremføres i Fylkesnemnda. På hvilken måte kan dette sikres? Jo, i art. 9 pkt 1, så står det at saksbehandlingen skal følge gjeldende lover, altså lovene i det landet saken føres.

I barnevernloven er barn gitt innflytelse på flere måter:


  • Barn over 15 år får selvstendig partsstatus, og har da fulle partsretter. Inkludert egen advokat på statens regning.
  • Barn under 15 år kan få innvilget partsstatus, dersom Fylkesnemnda beslutter dette.
  • Barn som har adferdsvansker eller er offer for menneskehandel skal alltid ha full partsstatus
  • Barn kan få oppnevnt egen talsperson etter bvl. §7-9.


Og til slutt: Bvl. §6-3 sier dette:


Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne.1 Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Altså, barn skal informeres og gis anledning til å uttale seg, i samsvar med utvikling og modenhet.


Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)


Jeg nevner for ordens skyld at EMK har selvstendig betydning og at det er enkelte rettigheter i EMK som ofte vil komme til anvendelse i de samme vurderingene som skjer etter BK. Dette gjelder særlig EMK art. 6 (retten til en sk. fair trial) og art. 8 (retten til et privatliv).

Særlig EMK art 8, pkt 2 er ofte påberopt. Denne regelen verner retten til vern mot inngrep fra det offentlige, unntatt når det er i samsvar med loven. Dette vernet vil gjelde både foreldre og barn i en barnevernsak.

Men BK verner barnet primært. Og formuleringen i EMK art 8, pkt 2 er ganske lik på vernet som barnet gis i BK art 9.

Min påstand er at det sjelden er motstrid mellom disse bestemmelsene. Men BK tar altså sikte på å verne særskilt barnets interesser.


Avslutning


Å ensidig si at barn ikke har selvstendige partsrettigheter i fylkesnemndene er altså ikke korrekt.

Og i de tilfeller de er under 15 år og ikke har full partsrettighet, så har de likevel krav på at deres mening blir hørt. Konvensjonene sier ikke hvordan dette skal foregå.

Det er mulig at partsrettigheter burde vært innvilget også til yngre barn enn 15 år. Men like fullt er lovverket og BK lagt opp slik at barn ikke er uten innflytelse på egen sak.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar